UCAC
Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi addysgwyr Cymru’n gyntaf.

Rydyn ni’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol gyda grym undebol nerthol wrth ddylanwadu ac ymgyrchu.

Rydyn ni’n angerddol ynghylch cefnogi ac amddiffyn ein haelodau, ac ynghylch gweithio er budd system addysg sy’n gwbl addas i anghenion Cymru a phawb sy’n byw yma. 

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi addysgwyr Cymru’n gyntaf.

Rydyn ni’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol gyda grym undebol nerthol wrth ddylanwadu ac ymgyrchu.

Rydyn ni’n angerddol ynghylch cefnogi ac amddiffyn ein haelodau, ac ynghylch gweithio er budd system addysg sy’n gwbl addas i anghenion Cymru a phawb sy’n byw yma.


Rhaglen hyfforddiant UCAC 2023-24

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG45hkHbqVKa8cXoYH0Dy9c554_CptA1OnrPmmJ5LUkeP7lA/viewform

Chwilio am swydd

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG45hkHbqVKa8cXoYH0Dy9c554_CptA1OnrPmmJ5LUkeP7lA/viewform

Dechrau ar eich gyrfa

ATHRAWON DAN HYFFORDDIANT

AELODAETH AM DDIM

Os ydych chi’n hyfforddi i fod yn athro, mae UCAC yn cynnig aelodaeth am ddim i chi trwy gydol eich hyfforddiant.

Felly os ydych chi’n gwneud gradd BAdd, cymhwyster ôl-radd fel TAR (PGCE), neu’n gwneud doethuriaeth ac yn gwneud rhywfaint o addysgu, dewch i ymuno AM DDIM i dderbyn gwasanaeth llawn.


ATHRAWON NEWYDD GYMHYWSO

BLWYDDYN O AELODAETH AM DDIM
gyda'r flwyddyn ganlynol yn hanner pris

Os ydych chi’n Athro Newydd Gymhwyso, mae UCAC yn cynnig aelodaeth am ddim trwy gydol eich blwyddyn addysgu gyntaf, ac yn hanner pris y flwyddyn ganlynol.

Felly os ydych chi newydd gymhwyso, a heb ymaelodi’n barod, dewch i ymuno AM DDIM i dderbyn gwasanaeth llawn.

Os ydych chi'n ymuno am y tro cyntaf
Os ydych chi'n aelod yn barod

NEWYDDION

DOSBARTH MEISTR RHYNGWEITHIOL

Gorffennaf 2024 

 

Mae Education Support yn trefnu dosbarth meistr rhyngweithiol ddiwedd mis Medi.  Cynhelir y dosbarth 'Arweinyddiaeth ysgol: Sut i ffynnu a ffynnu mewn cyfnod cymhleth' ar 25 Medi, rhwng 9.00 a chanol dydd.  

Mae’r dosbarth meistr hwn ar gyfer arweinwyr ysgolion a rheolwyr llinell yng Nghymru. Bydd yr arbenigwraig, Maggie Farrar, yn gweithio gyda chi i archwilio'r byd cymhleth yr ydym yn byw ac yn arwain ynddo, ac yn eich helpu i fanteisio ar eich doethineb eich hun i feithrin 'presenoldeb arweinyddiaeth'. Bydd hi'n edrych ar sut mae'r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi magu arferion dealladwy a ffyrdd o weithio yn ein hysgolion sydd yn golygu mai gweithwyr ar 'lefel rhybudd uchel gyson' sy'n anodd eu newid.


Ymhlith y pynciau a drafodir yn y dosbarth meistr hwn mae:
• Ffyrdd o weithio sy'n erydu ein lles
• Sut y gallwn adeiladu arferion iachach
• Gwella ein gwytnwch i'n helpu i gynnal ein hunain yn y rôl heriol o fod yn arweinydd mewn ysgol
• Sut y gallwn ni gadw'n gytbwys, yn dawel ac yn ddiogel, hyd yn oed ar yr adegau mwyaf cythryblus
• Pwysigrwydd adnewyddu ac ailgyflenwi ein hunain fel arweinwyr
• Pwysigrwydd defnyddio ein sgiliau tosturi a charedigrwydd fel 'cyfrwng newid' yn ein hysgolion a pha mor bwerus yw arweinyddiaeth lwyr.

GALWAD AM YMDDIRIEDOLWYR

Gorffennaf 2024 

Mae UCAC yn cynrychioli athrawon,  darlithwyr ac arweinwyr addysg ym mhob cwr o Gymru.  

 

Rydym yn awyddus i benodi ymddiriedolwyr newydd i gyfrannu at lywodraethiant yr Undeb. Mae croeso i unrhyw aelod neu gyn-aelod fynegi diddordeb, a’r Cyngor Cenedlaethol fydd yn penodi’n derfynol. 

 

Prif rôl Ymddiriedolwyr UCAC yw llywodraethu a rheoli asedau’r Undeb: 

 

  • Gwarchod holl fuddsoddiadau’r Undeb, a derbyn cyngor gan yr ymgynghorwyr ariannol perthnasol
  • Bod yn gyfrifol am eiddo’r Undeb, gan sicrhau fod anghenion iechyd a diogelwch yn cael eu diwallu a sicrhau bod yr eiddo yn cael ei gadw’n safonol. 
  • Sicrhau bod Cynllun Pensiwn UCAC yn cael ei weinyddu’n effeithiol ac yn gywir gydag arweiniad arbenigwyr.

 

Mae’n gyfrifoldeb cyffredinol ar yr Ymddiriedolwyr i sicrhau gwytnwch yr Undeb a disgwylir iddynt gyfrannu at drafodaethau yn ymwneud â chyllid a datblygiad UCAC.

 Disgwylir i Ymddiriedolwyr fod ar gael i gyfarfod o leiaf dair gwaith y flwyddyn. 

 Disgwylir i ymddiriedolwyr wasanaethu am dymor o dair blynedd, ond mae modd gwasanaethu am sawl tymor yn ddilynol.  

 Nid oes tâl i’r rôl hon, ond cynigir costau teithio. 

 

Os oes diddordeb gennych i ymgymryd â’r rôl, cysylltwch â Ioan Rhys Jones, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. am sgwrs neu i fynegi diddordeb gan roi crynodeb o’ch gyrfa ac amlinelliad yn egluro eich diddordeb.