Cynhadledd Flynyddol 2019 (2019 Annual Conference)

30 Ebrill 2019

Cynhadledd Flynyddol 2019 (2019 Annual Conference)

Cafwyd Cynhadledd Flynyddol lwyddiannus gan yr Undeb eto eleni yng ngwesty’r Metropole yn Llandrindod ar y 5ed a 6ed o Ebrill. Yn ystod y Gynhadledd pasiwyd 33 o gynigion blaenllaw a fydd yn pennu ymgyrchoedd ac egwyddorion yr Undeb ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Roedd y cynigion yn cynnwys rhai yngl?n â thryloywder ariannu addysg, cael calendr ysgol sefydlog, hyfforddiant ar gyfer y cwricwlwm newydd a datblygu sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer y gweithlu addysg.

Croesawyd Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, a wnaeth araith arbennig yn amlinellu ei gweledigaeth hi ar gyfer y gyfundrefn addysg yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf. Chafwyd sesiwn holi ac ateb yn dilyn yr araith ar faterion megis y cwricwlwm newydd, plant gydag anghenion dysgu ychwanegol, dysgu cyfrwng Cymraeg a’r argyfwng recriwtio a chadw yn y proffesiwn.

Yn ogystal â thrafod cynigion, cafwyd cyflwyniad diddorol a defnyddiol gan Guto Aaron, Hyfforddwr Technoleg Addysg, a chafwyd hefyd sesiwn am iechyd meddwl a lles emosiynol gan yr Alcemydd Iaith o Gwmni Chrysalis, Tracey Jones. Wedi’r swper nos, cawsom ein diddanu gan y band BWCA, band newydd o ardal Aberystwyth.

Bydd Cynhadledd Flynyddol 2020 yn cael ei chynnal rhwng y 27-28 o Fawrth yng Nghwrt Bleddyn, Brynbuga – rhowch y dyddiad yn eich dyddiaduron!