STRWYTHUR Y FLWYDDYN YSGOL

Chwefror 2024 

Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynlluniau i newid strwythur y flwyddyn ysgol. Mae hwn yn ymgynghoriad pwysig ac mae iddo oblygiadau pellgyrhaeddol i bob un sydd yn ymwneud â byd addysg.  

Mae'r ymgynghoriad yn gofyn beth yw eich barn am dri opsiwn: 

Opsiwn 1.
Cadw'r gwyliau ysgol fel y maent - wythnos o wyliau hanner tymor ym mis Hydref/Tachwedd, bythefnos o wyliau Nadolig, wythnos o wyliau hanner tymor ym mis Chwefror, bythefnos o wyliau Pasg, wythnos o wyliau hanner tymor ym mis Mai/Mehefin a chwe wythnos o wyliau haf. 

Opsiwn 2.
Newid y calendr ysgol o fis Medi 2025 - bythefnos o wyliau hanner tymor ym mis Hydref/Tachwedd, bythefnos o wyliau Nadolig, wythnos o wyliau hanner tymor ym mis Chwefror, bythefnos o wyliau ar ddiwedd tymor y gwanwyn (ddim o angenrheidrwydd yn cyd-daro â'r Pasg), wythnos o wyliau hanner tymor ym mis Mai/Mehefin, pump wythnos o wyliau haf (gyda'r gwyliau'n dechrau ar 30 Gorffennaf 2026)

Yn yr opsiwn yma, byddai 1 wythnos o wyliau’r haf yn cael ei symud i dymor yr hydref a byddai gwyliau’r haf wythnos yn fyrrach. Byddai gwyliau’r gwanwyn yn cael eu symud i ffwrdd oddi wrth y Pasg. Byddai'r ddau ddiwrnod sy'n wyliau cyhoeddus adeg y Pasg (dydd Gwener y Groglith a dydd Llun y Pasg)  yn dal i fod yn ‘ddiwrnodau i ffwrdd’ o’r ysgol.

Opsiwn 3.
Calendr ysgol newydd ar gyfer y dyfodol
- Byddai'r newidiadau yn cael eu gwneud mewn dau gam

Cam 1 - bythefnos o wyliau hanner tymor ym mis Hydref/Tachwedd, bythefnos o wyliau Nadolig, wythnos o wyliau hanner tymor ym mis Chwefror, bythefnos o wyliau ar ddiwedd tymor y gwanwyn (ddim o angenrheidrwydd yn cyd-daro â'r Pasg), wythnos o wyliau hanner tymor ym mis Mai/Mehefin, pump wythnos o wyliau haf. 

(Mae opsiwn 3 cam 1 yr un fath ag Opsiwn 2) 

Cam 2 - bythefnos o wyliau hanner tymor ym mis Hydref/Tachwedd, bythefnos o wyliau Nadolig, wythnos o wyliau hanner tymor ym mis Chwefror, bythefnos o wyliau ar ddiwedd tymor y gwanwyn (ddim o angenrheidrwydd yn cyd-daro â'r Pasg), bythefnos o wyliau hanner tymor ym mis Mai/Mehefin, pedair wythnos o wyliau haf. 

Yn ogystal â'r newidiadau uchod i'r gwyliau, mae'r Llywodraeth yn ystyried cael diwrnodau canlyniadau Safon Uwch a TGAU yn yr un wythnos yn ystod gwyliau'r haf ac yn holi eich barn am y cynnig hwnnw hefyd.  

Dyma'r patrwm a gynigir ar gyfer y flwyddyn academaidd 2025-2026

CYFNOD

DECHRAU           

DIWEDD

Tymor yr hydref 2025

Llun, 1 Medi

Gwener, 19 Rhagfyr  (hanner tymor cyntaf yn 7 wythnos; ail hanner tymor yn 7 wythnos)

Hanner tymor yr hydref 2025

Llun, 20 Hydref

Gwener, 31 Hydref (bythefnos o wyliau hanner tymor)

Tymor y gwanwyn 2026

Llun, 5 Ionawr

Gwener, 3 Ebrill (hanner tymor cyntaf yn 6 wythnos; ail hanner tymor yn  6 wythnos)

Hanner tymor y gwanwyn 2026

Llun, 16 Chwefror

Gwener, 20 Chwefror (wythnos o wyliau hanner tymor)

Tymor yr haf  2026

Llun, 20 Ebrill

Mercher, 29 Gorffennaf (hanner tymor cyntaf yn 5 wythnos; ail hanner tymor yn 8 wythnos a 3 diwrnod)

Hanner tymor yr haf 2026

Llun 25 Mai

Gwener 29 Mai (wythnos o wyliau hanner tymor)

Beth yw eich barn chi am y mater?  Cofiwch fanteisio ar y cyfle i fynegi eich barn.  

Am wybodaeth bellach ac am wybod sut i ymateb, ewch i:

https://www.llyw.cymru/strwythur-y-flwyddyn-ysgol

 

LLESIANT MEWN YSGOLION

Ionawr 2024
 

Blwyddyn Newydd Dda!  Wrth wynebu tymor newydd a blwyddyn newydd, mae’n bwysig cofio pa mor bwysig yw lles pawb o fewn yr ysgol.   Isod ceir dolen i becyn cymorth defnyddiol ar gyfer staff mewn ysgolion yng Nghymru.  Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys canllawiau ar faterion megis unigrwydd, meithrin perthnasoedd, gosod ffiniau, delio â gwahaniaeth.  Beth am glicio ar y ddolen, er mwyn gweld beth sydd ar gael? 

https://www.educationsupport.org.uk/croeso-i-r-pecyn-cymorth-llesiant-staff-ar-gyfer-staff-ysgol-yng-nghymru/pecyn-cymorth-llesiant-staff-ionawr-2024/

 

CYFLEOEDD DARPL

Rhagfyr 2023 

Mae DARPL yn cynnig cyfleoedd cyffrous i ymarferwyr addysgol sy’n gwbl ymrwymedig i wrth-hiliaeth. 

Os oes gan rywun ddiddordeb yn y cyfleoedd hyn, dylent gysylltu â DARPL (Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.)

*Cyfle i uwch arweinydd/grŵp o uwch arweinwyr greu Adnoddau i Ysgolion – mae DARPL yn chwilio am uwch arweinydd/grŵp o uwch arweinwyr i greu dogfen ragarweiniol i ddogfen DARPL ‘Creu Diwylliant Gwrth-Hiliol mewn Ysgolion – Canllaw Ymarferol i Arweinwyr Ysgol yng Nghymru’

* Cyfle i unigolion gyfrannu at weithdai ar gyfer ysgolion – mae DARPL yn chwilio am ymarferwyr i gyflwyno mewn digwyddiadau DARPL gan sôn am ymarfer gwrth-hiliol ardderchog mewn ysgolion.  Gallai’r unigolion hyn ddod o’r trydydd sector neu o leoliad addysgol

*Cyfle i unigolion gyfrannu at weithdai ar gyfer addysg bellach - mae DARPL yn chwilio am ymarferwyr i gyflwyno mewn digwyddiadau DARPL gan sôn am ymarfer gwrth-hiliol ardderchog mewn lleoliadau addysg bellach.  Gallai’r unigolion hyn ddod o’r trydydd sector neu o addysg bellach

* Ymarferwyr addysgol – mae DARPL yn chwilio am ymarferwyr o’r Sector Gofal Plant, Gwaith Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar, ysgolion ac addysg bellach i ymgymryd ag ymarfer myfyriol/creu adnoddau i arddangos yr arferion gwrth-hiliol gorau. Bydd y gwaith hwn yn digwydd rhwng Chwefror a Mehefin 2024 a bydd disgwyl i ymarferwyr rannu eu gwaith mewn digwyddiadau DARPL yn hwyrach y flwyddyn.  Dim ond staff sydd yn gweithio ar hyn o bryd o fewn lleoliad gofal plant, gwaith chwarae a’r blynyddoedd cynnar, ysgolion ac addysg bellach all fanteisio ar y cyfle hwn. 

 

ADNODDAU CYMRAEG I YSGOLION - ACHUB Y PLANT

 

24 Tachwedd 2023 

YSGOLION YN PARATOI I HELPU PLANT MWYAF BREGUS Y BYD AR DDIWRNOD SIWMPER NADOLIG ACHUB Y PLANT

 

Mae digwyddiad codi arian Diwrnod Siwmper Nadolig blynyddol Achub y Plant yn ôl eto eleni, ac mae’r elusen yn galw ar blant ysgol ledled Cymru i gymryd rhan ar ddydd Iau 7fed Rhagfyr.

 

Ers 2012, mae’r elusen wedi codi mwy na £35 miliwn ar gyfer plant yn fyd-eang, drwy alw ar ysgolion, teuluoedd a busnesau I ddod â gwên i’r byd mewn siwmper glyd.

 

Gyda’r oll sy’n digwydd ar draws y byd o ganlyniad i wrthdaro, newid hinsawdd a thlodi a’r ffaith bod yr argyfwng costau byw yn peri cymaint o ansicrwydd i deuluoedd yma yng Nghymru, mae’r elusen yn gobeithio y bydd hyd yn oed mwy o ysgolion a disgyblion yn cymryd rhan yn yr ymgyrch eleni.

 

Mae’r elusen hefyd yn gobeithio gwneud y Diwrnod Siwmper Nadolig hwn y mwyaf cynhwysol a chynaliadwy eto ac mae’n annog athrawon a rhieni i  ailgylchu ac ail-greu yn hytrach na phrynu siwmper o’r newydd. Beth am annog y plant i ddod â hen siwmperi i mewn i’r ysgol y gallen nhw eu haddurno eu hunain yn y dosbarth? Neu beth am fynd ati i feddwl am weithgarwch codi arian fel ‘Addurno’r Athro’ neu sêl gacennau a mins peis.

Adnoddau Cymraeg ar gael i ysgolion

Cofrestrwch i gymryd rhan ar www.christmasjumperday.org ac unwaith i chi wneud hynny chwiliwch am y ddolen sy’n cynnwys yr adnoddau Cymraeg sy’n cynnwys pecyn yn llawn syniadau ar gyfer gweithgareddau creadigol i sicrhau y bydd eich Diwrnod Siwmper Nadolig yn llwyddiant. Mae yma hefyd bwynt pwer ar gyfer gwasanaeth ysgol a syniadau a thaflen gwers a nodiadau ar gyfer athrawon.

 

Croeso i chi hefyd gysylltu gydag Eurgain Haf ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. am gopïau. Dilynwch ni hefyd ar Twitter @savechildrencym a Facebook @savethechildrenwales a chofiwch rannu eich lluniau gyda ni ar drwy ddefnyddio #diwrnodsiwmpernadolig.

 

NEWID Y CALENDR GWYLIAU YSGOL

21 Tachwedd 2023 

Mae UCAC yn hynod o siomedig fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hymgynghoriad ar y flwyddyn ysgol heb ymgysylltu’n llawn o flaen llaw â’r undebau athrawon.  Teimla’r Undeb na roddwyd ystyriaeth ofalus i bwyntiau ymarferol nac i faterion sy’n ymwneud ag addysgeg, wrth i’r Llywodraeth lunio ei chynlluniau ar gyfer blwyddyn ysgol ddiwygiedig.  Mae newidiadau sylweddol i galendr ysgol yn gofyn am waith cynllunio manwl, gan roi sylw i oblygiadau’r newidiadau hynny ar bob carfan. 

Wrth nodi y bwriad i ymestyn tymor yr haf, golyga hyn y bydd disgyblion yn yr ysgol yn ystod wythnos Sioe Frenhinol Cymru. Dyma binacl y flwyddyn i’r diwydiant amaethyddol, diwydiant sydd mor bwysig i Gymru. Bydd dileu wythnos o wyliau haf yn golygu y bydd gwyliau arweinwyr ac athrawon mewn ysgolion uwchradd yn cael eu tocio fwyfwy, gan fod derbyn canlyniadau arholiadau allanol ym mis Awst eisoes yn golygu eu bod yn colli wythnosau o’u gwyliau haf.

Wrth docio wythnos o dymor yr hydref, golyga hyn fod gan ysgolion wythnos yn llai i baratoi disgyblion ar gyfer arholiadau allanol a hynny yn ystod blwyddyn academaidd 2025-2026, yr union adeg y cyflwynir y cyrsiau TGAU newydd am y tro cyntaf. Mae byd addysg wedi wynebu heriau a newidiadau mawr yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan orfod ymdopi gyda newidiadau chwyldroadol megis y  cwricwlwm newydd, deddfwriaeth ADY newydd, yn ogystal â’r holl heriau a ddaeth yn sgil y pandemig.

Cred yr Undeb mai’r ffordd orau o gefnogi ‘llesiant dysgwyr a staff’ yw drwy sicrhau cyfnod o sefydlogrwydd i ysgolion ac nid drwy gyflwyno mwy eto o newidiadau.

Rydym eisoes yn wynebu problemau recriwtio a chadw staff ac nid ydym am weld hyn yn gwaethygu fwyfwy, gyda’r holl newidiadau. 

COFIWCH

Mae modd mynegi eich barn am y newidiadau posibl drwy anfon eich ymateb i’r ymgynghoriad.  Mae’r ymgynghoriad yn cau ar 12 Chwefror 2024.

Ewch i https://www.llyw.cymru/strwythur-y-flwyddyn-ysgol er mwyn darllen y ddogfen ymgynghori a dysgu sut i ymateb.